Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden consumenten

Definities

Verkoper: My Little Dress

- Atelier/Retouradres: Achtergracht 25 sous, 1017 WL Amsterdam, Nederland

- Ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 54160898

- BTW nummer: NL174851133B01

- emailadres: info@mylittledress.nl

- telefoonnummer: +31(0) 6 29 32 32 87

- telefonisch bereikbaar: maandag – vrijdag (09.00 – 12.00 uur)Koper: de natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met welke persoon Verkoper een overeenkomst sluit.

Bestelling: een door Koper volgens de in artikel 2.1 omschreven procedure geplaatste bestelling voor de levering van een of meerdere Producten.

Product: een door Verkoper op de Website ter verkoop aangeboden product van My Little Dress

Koopprijs: de op de Website vermelde prijs van een Product inclusief de BTW en de verzendkosten.

Overeenkomst: de Bestelling die door Verkoper als zodanig is geaccepteerd.

Website: www.mylittledress.nlArtikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van My Little Dress zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden kunnen door My Little Dress op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van My Little Dress worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door My Little Dress ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op consumenten bestellingen welke ontvangen zijn via www.mylittledress.nl en via andere My Little Dress online-verkoopkanalen dan wel op enige andere wijze schriftelijk door My Little Dress zijn ontvangen en geaccepteerd.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van My Little Dress zijn vrijblijvend en My Little Dress behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als My Little Dress gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden My Little Dress niet.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van kopers bestelling door My Little Dress. My Little Dress is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt My Little Dress dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief handling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient voorafgaand aan levering te geschieden zonder korting of compensatie. De betaling zal d.m.v. de beveiligde betalingsmodules gerealiseerd worden.

3.3 In geval dat een betaling na ontvangst door My Little Dress om welke reden dan ook op een latere datum gestorneerd wordt en levering inmiddels heeft plaatsgevonden, ontslaat dat de besteller nimmer van de betalingsverplichting tenzij het product ongebruikt en ongeschonden binnen de wettelijke termijn is geretourneerd.

3.4 Indien een betaling na aanmaning door My Little Dress niet binnen 7 werkdagen alsnog door My Little Dress is ontvangen is koper € 20,-- administratie- kosten verschuldigd. Indien My Little Dress haar vordering ter incasso uitbesteedt, is koper tevens de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

3.5 Indien koper met enige betaling in gebreke is, is My Little Dress gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of andere belastingen of heffingen, zal deze prijsverhoging niet worden doorberekend.

Artikel 4. Levering / zichttermijn

4.1 De door My Little Dress opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat koper de overeenkomst in stand laat. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. My Little Dress doet echter haar uiterste best de levering zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

4.3 De koper is gerechtigd éénmalig de aankoop of delen van de aankoop retour te sturen met het verzoek deze te ruilen voor andere vergelijkbare artikelen of een ander vergelijkbaar artikel. De portokosten voor de (retour)zending zijn voor rekening van koper.

4.4 Indien de koper meer dan een keer iets wilt ruilen van deze zelfde aankoop, dan zullen de additionele portokosten in rekening worden gebracht. Deze regeling geldt alleen binnen de EU. Voor landen buiten de EU zal dit per geval worden beoordeeld. Het oordeel van My Little Dress is hier bepalend.

4.5 Producten die worden aangeboden in de categorie `SALE` kunnen alleen geretourneerd, en niet geruild, worden. Retour zenden binnen de zichttermijn is te allen tijde mogelijk. De koper ontvangt in dit geval het aankoopbedrag (minus de portokosten) in tegoed-credits waarmee een nieuwe bestelling geplaatst kan worden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien koper al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan My Little Dress verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico terzake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op koper over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door My Little Dress geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Alle op de producten afgebeelde of aangeduide dan wel anderzins met de producten verbonden merken, productnamen, logo`s, modellen en ontwerpen, (de ‘IE-rechten’)zijn eigendom van verkoper. De koper erkent het eigendomsrecht van verkoper op de IE-rechten en zal zich onthouden van elk gebruik van de IE-rechten en de Koper zal zich onthouden van ieder gedrag dat schade kan toebrengen aan of anderszins een nadelige invloed kan hebben op de IE-rechten.

6.3 Wat betreft de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de webstite verwijst verkoper naar de Disclaimer.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient koper My Little Dress daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering per email (info@mylittledress.nl) volledig en duidelijk geformuleerd kennis te geven.

7.2 Door verkoper ontvangen klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de verkoper dit binnen 14 dagen aan koper kenbaar maken onder vermelding van het tijdsbestek waarbinnen Koper een antwoord kan verwachten.

7.3 Koper erkent dat geringe en/of in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet of lastig te vermijden afwijkingen in kwaliteit, maat, kleur, afwerking etc. met betrekking tot de producten niet of lastig te vermijden zijn en geen gegronde reden voor een klacht kunnen zijn. Dergelijke klachten alsmede klachten over het feit dat bepaalde artikelen uit het assortiment zijn gehaald, zijn niet gegrond. Verkoper is niet aansprakelijk voor door koper geleden schade vanwege dergelijke klachten.

7.4 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft My Little Dress de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door producten die wel aan de overeenkomst beantwoorden, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft koper het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan My Little Dress te retourneren, waarbij er binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het artikel al melding is gedaan via info@mylittledress.nl (zie artikel 7.1). Retourzendingen dienen voorziende bijgevoegde retourpagina. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product en verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor kopers rekening komen. Alle labels dienen nog onbeschadigd aan het product te zijn bevestigd (zie voorwaarden en procedures Retourneren op website).

7.4 Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet geaccepteerd worden.

7.5 De door My Little Dress geaccepteerde retourzendingen zullen zo spoedig mogelijk worden vervangen door een vervangend product dan wel door terugstorting van het oorspronkelijke factuurbedrag exclusief verzendkosten (geldt niet voor sale-artikelen). Terugstorting vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de retourgezonden producten.

7.6 My Little Dress garandeert de kwaliteit van door haar geleverde producten gedurende een periode van vier (4) weken na levering onder voorwaarden. De garantie staat voor ritsen en andere sluitingen en voor het loslaten van stiksels en naden. Deze garantie geldt niet voor algemene slijtage en buitensporige slijtage als gevolg van ondeugdelijk gebruik van het artikel. Elke claim van vroegtijdige slijtage zal door My Little Dress in redelijkheid worden beoordeeld alvorens tot compensatie te besluiten.

7.7 My Little Dress aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schadeclaims of gevolgschadeclaims in welke hoedanigheid dan ook beargumenteerd als gevolg van het gebruik van haar producten door de consument of derden.

7.8 Koper zal zijn volledige medewerking verlenen bij een eventueel door verkoper ingestelde terugroepactie. Koper zal verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen indien Koper vermoedt dat een product een veiligheidsgebrek vertoont en onderwerp van een terugroepactie is.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en My Little Dress, dan wel tussen My Little Dress en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en My Little Dress, is My Little Dress niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van My Little Dress.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft My Little Dress in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van kopers bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit per email mee te delen en zulks zonder dat My Little Dress gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan My Little Dress kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien koper aan My Little Dress schriftelijk opgave doet van een adres, is My Little Dress gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij koper aan My Little Dress schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan kopers bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door My Little Dress gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat My Little Dress deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met My Little Dress in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door My Little Dress vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 My Little Dress is bevoegd om bij de uitvoering van kopers bestelling gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Aanpassing Algemene Verkoopvoorwaarden

13.1 Deze algemene voorwaarden kunnen door verkoper van tijd tot tijd worden aangepast. De meest recente algemene voorwaarden worden op de Website geplaatst. Koper dient deze algemene voorwaarden altijd te raadplegen voordat koper gebruik maakt van de Website. Indien koper de algemene voorwaarden niet kan raadplegen via internet, zal verkoper op verzoek het meest recente exemplaar van de algemene voorwaarden per email aan koper toezenden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

My Little Dress

  • Dubbelzijdig draagbaar
  • Limited edititions
  • Voor 14 uur besteld, volgende werkdag in huis
  • Veilig betalen met IDeal en PayPal

 

© 2012 - 2018 My Little Dress | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel